24
Hrs

 Contact Us 聯絡

熱線電話

名人郵輪

名人郵輪

Celebrity Cruises

佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲美加
出航日期: 2021-12-09 (Thu)
--

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們: +852 2804 1188
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲非洲太平洋群島美加北美
出航日期: 2021-12-13 (Mon)
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲美加
出航日期: 2021-12-23 (Thu)
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
非洲太平洋群島美加北美
出航日期: 2021-12-27 (Mon)
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲美加
出航日期: 2022-01-06 (Thu)
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲太平洋群島美加
出航日期: 2022-01-10 (Mon)
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲美加
出航日期: 2022-01-31 (Mon)
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
中南美洲美加
出航日期: 2022-02-03 (Thu), 2022-02-17 (Thu), 2022-03-03 (Thu), more..
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
非洲太平洋群島美加北美
出航日期: 2022-02-07 (Mon), 2022-02-21 (Mon), 2022-03-07 (Mon), more..
--
佛羅里達勞德代爾堡
航線:
非洲太平洋群島美加北美
出航日期: 2022-04-04 (Mon)
--

 


 
金怡假期 - 顧客查詢

你想收到最新優惠信息嗎?
下一位 團費